2001-12-04 21:07:14# 127. lþ.#F 42.#1. fundur. Fjáraukalög 2001., til 22:37:46| F gert 5 8:19
[prenta uppsett í dálka] 42. fundur, 127. lþ.

Fjáraukalög 2001, frh. 3. umr.

Stjfrv., 128. mál. --- Þskj. 417, frhnál. 438, 452 og 453, brtt. 439, 440, 441, 442, 454, 455 og 457.

[21:07]

Einar Már Sigurðarson:


[21:19]

Útbýting þingskjals:

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:20]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 457. --- Afbrigði samþ. með 32 shlj. atkv.

[21:20]

Einar Már Sigurðarson (frh.):


[21:27]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[21:28]

Einar Már Sigurðarson (andsvar):


[21:30]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[21:33]

Einar Már Sigurðarson (andsvar):


Forseti (Halldór Blöndal):

Hv. 5. þm. Vestf. óskar að bera af sér sakir.

[21:35]

Einar Oddur Kristjánsson:


[21:36]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde):


[21:48]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[21:49]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[21:50]

Einar Már Sigurðarson (andsvar):


[21:52]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[21:53]

Einar Már Sigurðarson (andsvar):


[21:55]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[21:56]

Þuríður Backman (andsvar):


[21:59]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[22:00]

Þuríður Backman (andsvar):


[22:02]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[22:04]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason):


[22:19]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Ólafur Örn Haraldsson) (andsvar):


[22:21]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[22:23]

Ögmundur Jónasson: