2001-12-05 14:37:44# 127. lþ.#F 43.#2. fundur. Tollalög., til 14:37:47| A gert 5 15:4
[prenta uppsett í dálka] 43. fundur, 127. lþ.

Tollalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 319. mál (tollkvótar og tollar af tóbaki). --- Þskj. 404.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:37]

Frv. vísað til 2. umr. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KolH, KHG, KLM, MS, MF, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SÓ, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (LB) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, GÖ, JóhS, KF, KPál, RG, SJS, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.