2001-12-12 13:20:37# 127. lþ.#F 50.#5. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 13:21:44| A gert 13 8:32
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 127. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 230. mál (eftirlitsgjald). --- Þskj. 256, nál. 529, brtt. 530.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:21]

Brtt. 530 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, KolH, KPál, MS, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, SÓ, SJS, SvH, TIO, VS, ÞBack.

13 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KVM, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, DO, EOK, GAK, GÁS, HÁs, HBl, JB, KHG, KLM, LB, ÓÖH, PP, RG, StB, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.