2001-12-13 12:19:14# 127. lþ.#F 53.#1. fundur. Stjórn fiskveiða., til 12:45:17| A gert 13 18:12
[prenta uppsett í dálka] 53. fundur, 127. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 193. mál (krókaaflamarksbátar). --- Þskj. 204, nál. 520 og 542, brtt. 521 og 541.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:25]

[12:19]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


[12:21]

Jóhann Ársælsson (um atkvæðagreiðslu):


[12:23]

Árni Steinar Jóhannsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 541,1 felld með 25:9 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, HjÁ, JB, KVM, KolH, SJS, SvH, ÞBack.
nei:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

11 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÖ, JÁ, JóhS, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 26:2 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.
nei:
GAK, SvH.

17 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 541,2 felld með 25:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KVM, KolH, SJS, SvH, ÞBack.
nei:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

12 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÖ, HjÁ, JÁ, JóhS, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 521,1 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 541,3 felld með 25:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KVM, KolH, SJS, SvH, ÞBack.
nei:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

12 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÖ, HjÁ, JÁ, JóhS, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 541,4 felld með 25:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KVM, KolH, SJS, SvH, ÞBack.
nei:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

12 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÖ, HjÁ, JÁ, JóhS, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 26:2 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.
nei:
GAK, SvH.

17 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 521,2 samþ. með 26:2 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.
nei:
GAK, SvH.

17 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

3. gr. (verður 4. gr.), svo breytt, samþ. með 26:2 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.
nei:
GAK, SvH.

17 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 521,3 (4. gr. falli brott) samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JBjart, KF, KÓ, LB, MS, MF, ÓÖH, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, StB, SvanJ, VS.

8 þm. (ÁSJ, GAK, JB, KVM, KolH, SJS, SvH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 541,5 felld með 25:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KVM, KolH, SJS, SvH, ÞBack.
nei:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

12 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÖ, HjÁ, JÁ, JóhS, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

5. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 541,6 felld með 24:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KVM, KolH, SJS, SvH, ÞBack.
nei:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

12 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÖ, HjÁ, JÁ, JóhS, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GuðjG, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 521,4 (ný 6. gr.) samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GuðjG, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, LB, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 541,7 felld með 25:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KVM, KolH, SJS, SvH, ÞBack.
nei:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

12 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÖ, HjÁ, JÁ, JóhS, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 541,8 felld með 25:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KVM, KolH, SJS, SvH, ÞBack.
nei:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

12 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÖ, HjÁ, JÁ, JóhS, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 521,5.a--e samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

17 þm. (ÁRJ, BH, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ArnbS, ÁSJ, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, LB, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 521,5.f samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, LB, MS, MF, ÓÖH, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, ÞSveinb, ÞBack.

17 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

10 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:32]

Svanfríður Jónasdóttir:


[12:33]

Einar K. Guðfinnsson:


[12:34]

Árni Steinar Jóhannsson:


[12:34]

Guðjón A. Kristjánsson:


[12:35]

Rannveig Guðmundsdóttir:


[12:36]

Lúðvík Bergvinsson:


[12:37]

Hjálmar Árnason:


[12:38]

Karl V. Matthíasson:


[12:39]

Steingrímur J. Sigfússon:


[12:40]

Pétur H. Blöndal:


7. gr., svo breytt, samþ. með 24 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

22 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÖ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, MS, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:42]

Magnús Stefánsson:


[12:42]

Einar K. Guðfinnsson:


Brtt. 541,9 felld með 25:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KVM, KolH, SJS, SvH, ÞBack.
nei:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

13 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÖ, HjÁ, JÁ, JóhS, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 521,6 samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

20 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

20 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, LB, MF, ÓÖH, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, SJS, StB, SvanJ, VS, ÞSveinb, ÞBack.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JóhS, JónK, KHG, KLM, KPál, MS, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.