2001-12-13 12:46:24# 127. lþ.#F 53.#4. fundur. Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar., til 12:46:36| A gert 13 18:12
[prenta uppsett í dálka] 53. fundur, 127. lþ.

Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 136. mál (reglugerð). --- Þskj. 553.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:46]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JB, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, LB, MS, MF, ÓÖH, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, ÞSveinb, ÞBack.

18 þm. (ArnbS, DO, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JÁ, JónK, KHG, KLM, KPál, PP, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.