2001-12-13 13:34:36# 127. lþ.#F 54.#2. fundur. Lífræn landbúnaðarframleiðsla., til 13:34:45| A gert 14 9:38
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 127. lþ.

Lífræn landbúnaðarframleiðsla, frh. 3. umr.

Frv. landbn., 313. mál (EES-reglur). --- Þskj. 389.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HBl, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, KVM, KÓ, KPál, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SÓ, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, ÞSveinb.

28 þm. (ArnbS, ÁRJ, DO, EOK, EMS, GAK, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, ÍGP, JBjart, KF, KolH, KHG, KLM, LB, MS, MF, ÓÖH, SJóh, SP, TIO, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.