2001-12-14 10:40:47# 127. lþ.#F 55.#1. fundur. Fjarskipti., til 10:43:08| A gert 17 16:42
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 127. lþ.

Fjarskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 145. mál (jöfnunargjald, heimtaugar). --- Þskj. 145, nál. 396, brtt. 397.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:41]

Brtt. 397,1 samþ. með 46 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, StB, SvanJ, VS, ÞSveinb, ÞBack.

18 þm. (ArnbS, ÁRJ, EOK, GÖ, HÁs, ÍGP, JÁ, JóhS, KHG, ÓÖH, SP, SJS, SvH, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:41]

Jón Bjarnason:


Brtt. 397,2 samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.