2001-12-14 10:44:32# 127. lþ.#F 55.#3. fundur. Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar., til 10:48:22| A gert 17 16:42
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 127. lþ.

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 169. mál (forgangsröð verkefna o.fl.). --- Þskj. 170, nál. 511, brtt. 512.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:44]

Brtt. 512,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 512,2 samþ. með 44 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

5. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 512,3 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, SJS, StB, SvanJ, VS, ÞSveinb, ÞBack.

16 þm. (ArnbS, EOK, GÖ, HÁs, ÍGP, JÁ, JóhS, KHG, ÓÖH, SP, SvH, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:46]

Þuríður Backman:


6. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

7. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 512,4 samþ. með 47 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

9.--10. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.