2001-12-14 13:07:26# 127. lþ.#F 55.#14. fundur. Stjórn fiskveiða., til 14:17:31| L gert 17 16:42
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 127. lþ.

Stjórn fiskveiða, 3. umr.

Stjfrv., 193. mál (krókaaflamarksbátar). --- Þskj. 575, brtt. 592.

[13:07]

Sverrir Hermannsson:


[13:33]

Útbýting þingskjala:

[13:33]

Svanfríður Jónasdóttir:


[13:43]

Árni Steinar Jóhannsson:


[13:52]

Frsm. 1. minni hluta sjútvn. (Jóhann Ársælsson):


[14:07]

Guðjón A. Kristjánsson:


[14:16]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Einar K. Guðfinnsson) (andsvar):