2001-12-14 14:36:38# 127. lþ.#F 55.#14. fundur. Stjórn fiskveiða., til 14:40:57| A gert 17 16:42
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 127. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 193. mál (krókaaflamarksbátar). --- Þskj. 575, brtt. 592.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:37]

Brtt. 592 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KPál, LB, MS, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, ÞSveinb, ÞBack.

16 þm. (ArnbS, EOK, EMS, GÁS, HÁs, ÍGP, KHG, KLM, MF, ÓÖH, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:37]

Einar K. Guðfinnsson:


Frv., svo breytt, samþ. með 28:2 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.
nei:
GAK, SvH.

18 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, EOK, EMS, HÁs, ÍGP, KHG, KLM, MF, ÓÖH, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:38]

Svanfríður Jónasdóttir:


[14:38]

Einar K. Guðfinnsson:


[14:39]

Guðjón A. Kristjánsson:


[14:40]

Árni Steinar Jóhannsson: