2001-12-14 14:48:55# 127. lþ.#F 56.#9. fundur. Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar., til 14:49:36| A gert 18 9:58
[prenta uppsett í dálka] 56. fundur, 127. lþ.

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 169. mál (forgangsröð verkefna o.fl.). --- Þskj. 170 (með áorðn. breyt. á þskj. 512), brtt. 600.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:49]

Brtt. 600 samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KPál, LB, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, SJS, StB, SvanJ, VS, ÞSveinb, ÞBack.

1 þm. (SvH) greiddi ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, EOK, HÁs, ÍGP, KHG, KLM, MF, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, SJS, StB, SvH, VS, ÞSveinb, ÞBack.

16 þm. (ArnbS, EOK, HÁs, ÍGP, JÁ, KHG, KLM, LB, MF, SP, SvanJ, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.