2001-12-14 15:57:42# 127. lþ.#F 56.#12. fundur. Girðingarlög., til 15:58:40| A gert 3 9:34
[prenta uppsett í dálka] 56. fundur, 127. lþ.

Girðingarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 180. mál (heildarlög). --- Þskj. 183 (með áorðn. breyt. á þskj. 503), brtt. 569.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:58]

Brtt. 569 felld með 29:2 atkv. og sögðu

 já:
GAK, SvH.
nei:
ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GunnB, HBl, HjÁ, JÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, StB, VS.

15 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GÖ, JB, KVM, KolH, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, EOK, EMS, GÁ, HÁs, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, MF, ÓÖH, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KolH, KPál, LB, MS, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, ÞSveinb, ÞBack.

17 þm. (ArnbS, EOK, GÁ, HÁs, ÍGP, JóhS, KF, KHG, KLM, MF, ÓÖH, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.