Útbýting 127. þingi, 42. fundi 2001-12-04 13:31:28, gert 7 14:37

Fjáraukalög 2001, 128. mál, frhnál. 1. minni hluta fjárln., þskj. 452; frhnál. 2. minni hluta fjárln., þskj. 453; brtt. JB o.fl., þskj. 454, 455.

Íslenska friðargæslan, 340. mál, fsp. ÞSveinb, þskj. 446.

Rannsókn á dreifingu barnakláms á netinu, 341. mál, fsp. GÖ, þskj. 447.

Rannsóknasetur að Kvískerjum, 262. mál, svar umhvrh., þskj. 449.

Reglugerðir frá umhverfisráðuneyti, 170. mál, svar umhvrh., þskj. 408.

Sveitarstjórnarlög, 339. mál, frv. GÁS o.fl., þskj. 445.

Útbreiðsla ADSL-þjónustu, 241. mál, svar samgrh., þskj. 448.