Útbýting 127. þingi, 42. fundi 2001-12-04 18:44:30, gert 7 14:37

Fjárlög 2002, 1. mál, brtt. SAÞ o.fl., þskj. 456.

Úttekt Ríkisendurskoðunar á skattsvikamálum, 342. mál, skýrsla efh.- og viðskn., þskj. 450.