Dagskrá 127. þingi, 131. fundi, boðaður 2002-04-27 10:00, gert 29 8:47
[<-][->]

131. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis laugardaginn 27. apríl 2002

kl. 10 árdegis.

---------

 1. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, stjfrv., 670. mál, þskj. 1086. --- 3. umr.
 2. Barnaverndarlög, stjfrv., 318. mál, þskj. 403, nál. 1197, brtt. 1247. --- 2. umr.
 3. Þjóðhagsstofnun o.fl., stjfrv., 709. mál, þskj. 1303, brtt. 1244. --- 3. umr.
 4. Steinullarverksmiðja, stjfrv., 663. mál, þskj. 1073, nál. 1257 og 1261. --- 2. umr.
 5. Samgönguáætlun, stjfrv., 384. mál, þskj. 1023, brtt. 1035 og 1145. --- 3. umr.
 6. Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl., stjfrv., 385. mál, þskj. 1024, frhnál. 1037, brtt. 1038 og 1328. --- 3. umr.
 7. Veiting ríkisborgararéttar, frv., 720. mál, þskj. 1227. --- 3. umr.
 8. Reynsla af einkavæðingu og einkaframkvæmd, þáltill., 730. mál, þskj. 1277. --- Síðari umr.
 9. Lokafjárlög 1998, stjfrv., 666. mál, þskj. 1082. --- 3. umr.
 10. Lokafjárlög 1999, stjfrv., 667. mál, þskj. 1394. --- 3. umr.
 11. Lyfjalög, stjfrv., 601. mál, þskj. 947 (með áorðn. breyt. á þskj. 1280). --- 3. umr.
 12. Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, stjfrv., 653. mál, þskj. 1302. --- 3. umr.
 13. Almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns, stjfrv., 427. mál, þskj. 1309. --- 3. umr.
 14. Umferðarlög, stjfrv., 652. mál, þskj. 1312, brtt. 1364. --- 3. umr.
 15. Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, stjfrv., 629. mál, þskj. 990. --- Frh. 3. umr.
 16. Atvinnuréttindi útlendinga, stjfrv., 204. mál, þskj. 229, nál. 1140, brtt. 1141, 1146 og 1150. --- 2. umr.
 17. Útlendingar, stjfrv., 433. mál, þskj. 698, nál. 1142 og 1173, brtt. 1143 og 1387. --- 2. umr.
 18. Íslenskur ríkisborgararéttur, frv., 715. mál, þskj. 1178. --- 1. umr.
 19. Tekjustofnar sveitarfélaga, stjfrv., 616. mál, þskj. 964, nál. 1200, brtt. 1231. --- Frh. 2. umr.
 20. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, stjfrv., 640. mál, þskj. 1034, nál. 1245, brtt. 1246. --- Frh. 2. umr.
 21. Tækniháskóli Íslands, stjfrv., 649. mál, þskj. 1048, nál. 1248, brtt. 1249. --- 2. umr.
 22. Vörur unnar úr eðalmálmum, stjfrv., 620. mál, þskj. 973, nál. 1255 og 1260. --- 2. umr.
 23. Húsnæðismál, stjfrv., 710. mál, þskj. 1165, nál. 1265, brtt. 1266. --- 2. umr.
 24. Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, stjfrv., 605. mál, þskj. 952, nál. 1198. --- 2. umr.
 25. Alþjóðleg viðskiptafélög, stjfrv., 668. mál, þskj. 1084, nál. 1256. --- 2. umr.
 26. Flugmálaáætlun árið 2002, stjtill., 681. mál, þskj. 1097, nál. 1209, brtt. 1210. --- Síðari umr.
 27. Vegáætlun fyrir árin 2000--2004, stjtill., 680. mál, þskj. 1096, nál. 1278, brtt. 1279. --- Síðari umr.
 28. Hollustuhættir og mengunarvarnir, stjfrv., 638. mál, þskj. 1018, nál. 1275, brtt. 1276. --- 2. umr.
 29. Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur, stjfrv., 520. mál, þskj. 818, nál. 1220 og 1242, brtt. 1221. --- 2. umr.
 30. Vatnsveitur sveitarfélaga, stjfrv., 378. mál, þskj. 612, nál. 1009 og 1012, brtt. 1152. --- 2. umr.
 31. Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl., stjfrv., 564. mál, þskj. 884, nál. 1250 og 1359, brtt. 1360. --- 2. umr.
 32. Umhverfisstofnun, stjfrv., 711. mál, þskj. 1170, nál. 1326, 1355 og 1366, brtt. 1327. --- 2. umr.
 33. Skráning skipa, stjfrv., 285. mál, þskj. 347, nál. 1332. --- 2. umr.
 34. Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, stjfrv., 575. mál, þskj. 902, nál. 1333, brtt. 1334 og 1373. --- 2. umr.
 35. Álbræðsla á Grundartanga, stjfrv., 716. mál, þskj. 1193, nál. 1346. --- 2. umr.
 36. Eldi og heilbrigði sláturdýra, stjfrv., 505. mál, þskj. 797, nál. 1354. --- 2. umr.
 37. Landgræðsluáætlun 2003 -- 2014, stjtill., 555. mál, þskj. 873, nál. 1357. --- Síðari umr.
 38. Búfjárhald o.fl., stjfrv., 338. mál, þskj. 437, nál. 1383, brtt. 1384. --- 2. umr.
 39. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, stjfrv., 630. mál, þskj. 1001, nál. 1382, brtt. 1399. --- 2. umr.
 40. Varnir gegn landbroti, stjfrv., 504. mál, þskj. 796, nál. 1396, brtt. 1397. --- 2. umr.
 41. Fjárreiður ríkisins, stjfrv., 581. mál, þskj. 910, nál. 1372. --- 2. umr.
 42. Stjórn fiskveiða, stjfrv., 562. mál, þskj. 1362. --- 3. umr.
 43. Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins, frv., 729. mál, þskj. 1264, nál. 1375 og 1381. --- 2. umr.
 44. Deilur Ísraels og Palestínumanna, þáltill., 734. mál, þskj. 1345. --- Fyrri umr.
 45. Vopnalög, frv., 40. mál, þskj. 40, nál. 1228. --- 2. umr.
 46. Meðferð opinberra mála, frv., 265. mál, þskj. 310, nál. 1289. --- 2. umr.
 47. Óhefðbundnar lækningar, þáltill., 33. mál, þskj. 33, nál. 1215. --- Síðari umr.
 48. Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, þáltill., 54. mál, þskj. 54, nál. 1329. --- Síðari umr.
 49. Vistvænt eldsneyti á Íslandi, þáltill., 343. mál, þskj. 459, nál. 1330. --- Síðari umr.
 50. Sjóðandi lághitasvæði, þáltill., 192. mál, þskj. 203, nál. 1331. --- Síðari umr.
 51. Heilsuvernd í framhaldsskólum, þáltill., 37. mál, þskj. 37, nál. 1347. --- Síðari umr.
 52. Samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu, þáltill., 55. mál, þskj. 55, nál. 1348. --- Síðari umr.
 53. Heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana, þáltill., 233. mál, þskj. 260, nál. 1349. --- Síðari umr.
 54. Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna, þáltill., 239. mál, þskj. 266, nál. 1350. --- Síðari umr.
 55. Unglingamóttaka og getnaðarvarnir, þáltill., 317. mál, þskj. 393, nál. 1351. --- Síðari umr.
 56. Átraskanir, þáltill., 337. mál, þskj. 436, nál. 1352. --- Síðari umr.
 57. Samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök, þáltill., 38. mál, þskj. 38, nál. 1371. --- Síðari umr.
 58. Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi, þáltill., 44. mál, þskj. 44, nál. 1374. --- Síðari umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Stjórnarfrumvörp og framhald þinghalds (athugasemdir um störf þingsins).