Fundargerð 127. þingi, 11. fundi, boðaður 2001-10-16 13:30, stóð 13:30:20 til 18:56:07 gert 17 8:12
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

11. FUNDUR

þriðjudaginn 16. okt.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Fjáraukalög 2001, frh. 1. umr.

Stjfrv., 128. mál. --- Þskj. 128.

[13:31]


Átak til að treysta byggð og atvinnulíf á landsbyggðinni, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack o.fl., 5. mál. --- Þskj. 5.

[13:32]


Heimild til að staðfesta samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1. umr.

Stjfrv., 115. mál. --- Þskj. 115.

[13:33]

[13:35]


Fjarskipti, 1. umr.

Stjfrv., 145. mál (jöfnunargjald, heimtaugar). --- Þskj. 145.

[13:35]

[14:01]


Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Frv. JÁ o.fl., 3. mál (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.). --- Þskj. 3.

[14:04]

[Fundarhlé. --- 14:33]

[14:36]

[16:30]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu, fyrri umr.

Þáltill. GAK o.fl., 4. mál. --- Þskj. 4.

[18:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 18:56.

---------------