Fundargerð 127. þingi, 20. fundi, boðaður 2001-11-02 10:30, stóð 10:30:01 til 17:13:03 gert 3 8:28
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

20. FUNDUR

föstudaginn 2. nóv.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:32]

Útbýting þingskjals:


Athugasemdir um störf þingsins.

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ.

[10:33]

Málshefjandi var Össur Skarphéðinsson.


Um fundarstjórn.

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ, ræðutími o.fl.

[10:59]

Málshefjandi var Sverrir Hermannsson.


Náttúruvernd, frh. 1. umr.

Stjfrv., 159. mál (Náttúruverndarráð o.fl.). --- Þskj. 160.

[11:08]


Umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 160. mál (gjald til Náttúruverndarráðs). --- Þskj. 161.

[11:09]


Leigubifreiðar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 167. mál (heildarlög). --- Þskj. 168.

[11:09]


Póstþjónusta, frh. 1. umr.

Stjfrv., 168. mál (heildarlög). --- Þskj. 169.

[11:10]


Girðingarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 180. mál (heildarlög). --- Þskj. 183.

[11:10]


Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda, frh. 1. umr.

Stjfrv., 150. mál (EES-reglur). --- Þskj. 150.

[11:10]


Stéttarfélög og vinnudeilur, frh. 1. umr.

Frv. GAK, 16. mál (lausir kjarasamningar o.fl.). --- Þskj. 16.

Enginn tók til máls.

[11:11]


Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Stjfrv., 193. mál (krókaaflamarksbátar). --- Þskj. 204.

[11:13]

[Fundarhlé. --- 12:56]

[13:30]

[15:26]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 16:20]

[16:24]

[17:11]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 8.--13. mál.

Fundi slitið kl. 17:13.

---------------