Fundargerð 127. þingi, 22. fundi, boðaður 2001-11-06 13:30, stóð 13:30:00 til 18:19:11 gert 6 18:31
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

22. FUNDUR

þriðjudaginn 6. nóv.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Umræður utan dagskrár.

Rekstrarstaða framhaldsskólanna.

[13:31]

Málshefjandi var Kolbrún Halldórsdóttir.


Kvikmyndalög, 1. umr.

Stjfrv., 227. mál. --- Þskj. 253.

[14:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skylduskil til safna, 1. umr.

Stjfrv., 228. mál. --- Þskj. 254.

[14:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tólf ára samfellt grunnám, fyrri umr.

Þáltill. JB o.fl., 51. mál. --- Þskj. 51.

[14:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Útvarpslög, 1. umr.

Frv. PHB, 138. mál (stofnun hlutafélags um rekstur Ríkisútvarpsins o.fl.). --- Þskj. 138.

[14:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Atvinnuréttindi útlendinga, 1. umr.

Stjfrv., 204. mál (heildarlög). --- Þskj. 229.

[14:45]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[16:32]

Útbýting þingskjala:


Efling félagslegs forvarnastarfs, fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 14. mál. --- Þskj. 14.

[16:32]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Félagsleg aðstoð, 1. umr.

Frv. MF o.fl., 23. mál (umönnunargreiðslur). --- Þskj. 23.

[17:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Húsaleigubætur, 1. umr.

Frv. ÁRJ og GÖ, 36. mál (einstæðir foreldrar). --- Þskj. 36.

[18:13]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur, 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 110. mál (húsaleigubætur). --- Þskj. 110.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 18:19.

---------------