Fundargerð 127. þingi, 25. fundi, boðaður 2001-11-08 10:30, stóð 10:30:10 til 17:09:20 gert 9 8:30
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

25. FUNDUR

fimmtudaginn 8. nóv.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:31]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um dagskrá.

[10:31]

Forseti tilkynnti að kl. hálftvö færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 5. þm. Vesturl.


Athugasemdir um störf þingsins.

Fundur í heilbr.- og trn. með fulltrúum sjúkraliða.

[10:32]

Málshefjandi var Bryndís Hlöðversdóttir.


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 1. umr.

Stjfrv., 230. mál (eftirlitsgjald). --- Þskj. 256.

[10:49]

[11:40]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vátryggingasamningar og Viðlagatrygging Íslands, 1. umr.

Frv. MF o.fl., 31. mál (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.). --- Þskj. 31.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Brunatryggingar, 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 42. mál (afskrift brunabótamats). --- Þskj. 42.

[11:53]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 13:03]

[13:33]

Útbýting þingskjala:


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 230. mál (eftirlitsgjald). --- Þskj. 256.

[13:33]


Vátryggingasamningar og Viðlagatrygging Íslands, frh. 1. umr.

Frv. MF o.fl., 31. mál (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.). --- Þskj. 31.

[13:33]


Umræður utan dagskrár.

Reglur um notkun á vél Flugmálastjórnar.

[13:34]

Málshefjandi var Gísli S. Einarsson.


Brunatryggingar, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 42. mál (afskrift brunabótamats). --- Þskj. 42.

[14:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tryggingarskilmálar vátryggingafélaga, fyrri umr.

Þáltill. GE o.fl., 59. mál. --- Þskj. 59.

[14:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heilbrigðisþjónusta, 1. umr.

Stjfrv., 229. mál (Heyrnar- og talmeinastöð). --- Þskj. 255.

[15:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningsbundnir gerðardómar, 1. umr.

Stjfrv., 203. mál (fullnusta erlendra gerðardóma). --- Þskj. 228.

[16:09]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Velferðarsamfélagið, fyrri umr.

Þáltill. ÖJ o.fl., 20. mál. --- Þskj. 20.

[16:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 1. umr.

Frv. MF o.fl., 27. mál (sálfræðiþjónusta). --- Þskj. 27.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi, fyrri umr.

Þáltill. ÁRÁ o.fl., 44. mál. --- Þskj. 44.

[16:28]

[16:54]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Greiðslur ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota, 1. umr.

Frv. GE o.fl., 60. mál (umsóknarfrestur). --- Þskj. 60.

[16:59]

[17:08]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá var tekið 10. mál.

Fundi slitið kl. 17:09.

---------------