Fundargerð 127. þingi, 30. fundi, boðaður 2001-11-15 10:30, stóð 10:30:14 til 16:08:05 gert 15 16:16
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

30. FUNDUR

fimmtudaginn 15. nóv.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[10:31]

Forseti tilkynnti að ráðgerðar væru tvær umræður utan dagskrár á fundinum. Hin fyrri yrði í upphafi þingfundar að beiðni hv. 9. þm. Reykv. og hin síðari um kl. hálfþrjú að beiðni hv. 5. þm. Norðurl. v.

[10:31]

Útbýting þingskjals:


Umræður utan dagskrár.

Áform um einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni.

[10:31]

Málshefjandi var Bryndís Hlöðversdóttir.


Fasteignakaup, 1. umr.

Stjfrv., 253. mál. --- Þskj. 291.

[11:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[12:06]

Útbýting þingskjala:


Kirkjuskipan ríkisins, 1. umr.

Frv. GAK o.fl., 19. mál (aðskilnaður ríkis og kirkju). --- Þskj. 19.

[12:06]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vopnalög, 1. umr.

Frv. ÁMöl o.fl., 40. mál (skoteldar). --- Þskj. 40.

[12:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 12:51]


Áfengislög, 1. umr.

Frv. GAK o.fl., 176. mál (framleiðsla innlendra léttvína). --- Þskj. 177.

[13:31]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur, 1. umr.

Frv. DrH o.fl., 45. mál (arður frá veiðifélögum). --- Þskj. 45.

[13:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamann, fyrri umr.

Þáltill. DrH o.fl., 46. mál. --- Þskj. 46.

[13:57]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vestnorrænt samstarf og íslensk nærsvæðastefna, fyrri umr.

Þáltill. SJS, 49. mál. --- Þskj. 49.

[14:15]

Umræðu frestað.


Umræður utan dagskrár.

Yfirtaka ríkisins á Orkubúi Vestfjarða.

[14:30]

Málshefjandi var Jón Bjarnason.


Vestnorrænt samstarf og íslensk nærsvæðastefna, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS, 49. mál. --- Þskj. 49.

[15:02]

Umræðu frestað.


Fjáraukalög 2001, 1. umr.

Frv. JB o.fl., 28. mál. --- Þskj. 28.

[15:15]

[15:27]

Útbýting þingskjala:

[15:46]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá var tekið 6. mál.

Fundi slitið kl. 16:08.

---------------