Fundargerð 127. þingi, 48. fundi, boðaður 2001-12-11 13:30, stóð 13:29:56 til 18:53:12 gert 11 19:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

48. FUNDUR

þriðjudaginn 11. des.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[13:33]


Athugasemdir um störf þingsins.

Atkvæðagreiðsla við 3. umr. fjárlaga.

[13:33]

Málshefjandi var Jón Björnsson.


Athugasemdir um störf þingsins.

Lokaumræða um frv. um tekjuskatt og eignarskatt o.fl.

[13:35]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Tekjuskattur og eignarskattur o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 114. mál (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.). --- Þskj. 515, brtt. 471, 524 og 528.

[13:48]

[15:27]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.


Húsnæðismál, 1. umr.

Stjfrv., 358. mál (afskrift af skuldum sveitarfélaga). --- Þskj. 509.

[15:28]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 114. mál (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.). --- Þskj. 515, brtt. 471, 524 og 528.

[15:42]

Umræðu frestað.


Getraunir, 1. umr.

Stjfrv., 314. mál (reikningsár). --- Þskj. 390.

[16:02]

[16:04]

Útbýting þingskjala:

[16:04]


Húsnæðismál, frh. 1. umr.

Stjfrv., 358. mál (afskrift af skuldum sveitarfélaga). --- Þskj. 509.

[16:05]


Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra.

[16:05]

[17:38]

Útbýting þingskjala:

[18:51]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá var tekið 4. mál.

Fundi slitið kl. 18:53.

---------------