Fundargerð 127. þingi, 50. fundi, boðaður 2001-12-12 10:00, stóð 10:00:04 til 17:02:52 gert 12 17:16
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

50. FUNDUR

miðvikudaginn 12. des.,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:00]

Útbýting þingskjals:


Ráðstafanir í ríkisfjármálum, 2. umr.

Stjfrv., 348. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 469, nál. 522.

[10:00]

Umræðu frestað.


Um fundarstjórn.

Umræða um frv. um ráðstafanir í ríkisfjármálum.

[10:12]

Málshefjandi var Bryndís Hlöðversdóttir.


Samningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða, síðari umr.

Stjtill., 326. mál. --- Þskj. 413, nál. 532.

[10:41]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002, síðari umr.

Stjtill., 327. mál. --- Þskj. 414, nál. 533.

[10:43]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þróunarsjóður sjávarútvegsins, 2. umr.

Stjfrv., 289. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 352, nál. 517.

[11:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 11:27]


Innflutningur dýra, 1. umr.

Frv. landbn., 281. mál (heimild til gjaldtöku). --- Þskj. 339.

[13:01]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lífræn landbúnaðarframleiðsla, 1. umr.

Frv. landbn., 313. mál (EES-reglur). --- Þskj. 389.

[13:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 114. mál (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.). --- Þskj. 515, brtt. 471, 524 og 528.

[13:09]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 550).


Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 150. mál (EES-reglur). --- Þskj. 150, nál. 493, brtt. 494.

[13:16]


Rafræn eignarskráning verðbréfa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 132. mál (skráning bréfa erlendis). --- Þskj. 132, nál. 539, brtt. 540.

[13:18]


Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 136. mál (reglugerð). --- Þskj. 136, nál. 525, brtt. 526.

[13:19]


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 230. mál (eftirlitsgjald). --- Þskj. 256, nál. 529, brtt. 530.

[13:20]


Tollalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 319. mál (tollkvótar og tollar af tóbaki). --- Þskj. 404, nál. 537.

[13:21]


Gjald af áfengi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 320. mál (tóbaksgjald). --- Þskj. 405, nál. 538.

[13:22]


Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 289. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 352, nál. 517.

[13:23]


Samningur um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrskurða, frh. síðari umr.

Stjtill., 326. mál. --- Þskj. 413, nál. 532.

[13:24]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 556).


Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002, frh. síðari umr.

Stjtill., 327. mál. --- Þskj. 414, nál. 533.

[13:25]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 557).


Innflutningur dýra, frh. 1. umr.

Frv. landbn., 281. mál (heimild til gjaldtöku). --- Þskj. 339.

[13:26]


Lífræn landbúnaðarframleiðsla, frh. 1. umr.

Frv. landbn., 313. mál (EES-reglur). --- Þskj. 389.

[13:26]


Stjórn fiskveiða, 2. umr.

Stjfrv., 193. mál (krókaaflamarksbátar). --- Þskj. 204, nál. 520 og 542, brtt. 521 og 541.

[13:27]

[14:17]

Útbýting þingskjals:

[17:02]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 16:00]

Fundi slitið kl. 17:02.

---------------