Fundargerð 127. þingi, 53. fundi, boðaður 2001-12-13 23:59, stóð 11:47:37 til 13:32:06 gert 13 13:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

53. FUNDUR

fimmtudaginn 13. des.,

að loknum 52. fundi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[Fundarhlé. --- 11:48]


Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 193. mál (krókaaflamarksbátar). --- Þskj. 204, nál. 520 og 542, brtt. 521 og 541.

[12:19]


Lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda, 3. umr.

Stjfrv., 150. mál (EES-reglur). --- Þskj. 551.

Enginn tók til máls.

[12:45]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 576).


Rafræn eignarskráning verðbréfa, 3. umr.

Stjfrv., 132. mál (skráning bréfa erlendis). --- Þskj. 552.

Enginn tók til máls.

[12:46]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 577).


Samningsgerð, umboð og ógildir löggerningar, 3. umr.

Stjfrv., 136. mál (reglugerð). --- Þskj. 553.

Enginn tók til máls.

[12:46]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 578).


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 3. umr.

Stjfrv., 230. mál (eftirlitsgjald). --- Þskj. 554.

Enginn tók til máls.

[12:46]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 579).


Tollalög, 3. umr.

Stjfrv., 319. mál (tollkvótar og tollar af tóbaki). --- Þskj. 404.

Enginn tók til máls.

[12:47]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 580).


Gjald af áfengi, 3. umr.

Stjfrv., 320. mál (tóbaksgjald). --- Þskj. 555.

Enginn tók til máls.

[12:47]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 581).


Þróunarsjóður sjávarútvegsins, 3. umr.

Stjfrv., 289. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 352.

Enginn tók til máls.

[12:48]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 582).


Innflutningur dýra, 2. umr.

Frv. landbn., 281. mál (heimild til gjaldtöku). --- Þskj. 339.

Enginn tók til máls.

[12:48]


Lífræn landbúnaðarframleiðsla, 2. umr.

Frv. landbn., 313. mál (EES-reglur). --- Þskj. 389.

Enginn tók til máls.

[12:49]


Veiting ríkisborgararéttar, 1. umr.

Frv. allshn., 362. mál. --- Þskj. 519.

[12:49]

[12:50]

[Fundarhlé. --- 12:51]

Út af dagskrá voru tekin 12.--22. mál.

Fundi slitið kl. 13:32.

---------------