Fundargerð 127. þingi, 54. fundi, boðaður 2001-12-13 23:59, stóð 13:32:09 til 01:02:37 gert 14 8:10
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

54. FUNDUR

fimmtudaginn 13. des.,

að loknum 53. fundi.

Dagskrá:

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[13:33]


Innflutningur dýra, 3. umr.

Frv. landbn., 281. mál (heimild til gjaldtöku). --- Þskj. 339.

Enginn tók til máls.

[13:34]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 583).


Lífræn landbúnaðarframleiðsla, 3. umr.

Frv. landbn., 313. mál (EES-reglur). --- Þskj. 389.

Enginn tók til máls.

[13:34]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 584).


Veiting ríkisborgararéttar, 2. umr.

Frv. allshn., 362. mál. --- Þskj. 519.

Enginn tók til máls.

[13:34]


Tilhögun þingfundar.

[13:35]

Forseti tilkynnti að búast mætti við atkvæðagreiðslum um kl. 6.


Ráðstafanir í ríkisfjármálum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 348. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 469, nál. 522 og 547.

[13:36]

[15:12]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[18:50]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[18:51]


Ráðstafanir í ríkisfjármálum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 348. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 469, nál. 522 og 547.

[18:52]

[Fundarhlé. --- 19:09]


Sameignarfélag um Orkuveitu Reykjavíkur, 2. umr.

Stjfrv., 366. mál. --- Þskj. 562, nál. 567.

[20:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjarskipti, 2. umr.

Stjfrv., 145. mál (jöfnunargjald, heimtaugar). --- Þskj. 145, nál. 396, brtt. 397.

[20:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna, 2. umr.

Stjfrv., 146. mál (lögheimili). --- Þskj. 146, nál. 398.

[20:28]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 169. mál (forgangsröð verkefna o.fl.). --- Þskj. 170, nál. 511, brtt. 512.

[20:31]

[21:13]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Húsnæðismál, 2. umr.

Stjfrv., 358. mál (afskrift af skuldum sveitarfélaga). --- Þskj. 509, nál. 558.

[21:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Girðingarlög, 2. umr.

Stjfrv., 180. mál (heildarlög). --- Þskj. 183, nál. 502, brtt. 503 og 569.

[21:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Leigubifreiðar, 2. umr.

Stjfrv., 167. mál (heildarlög). --- Þskj. 168, nál. 416, 443 og 444, brtt. 418.

[21:43]

[22:25]

Útbýting þingskjala:

[00:07]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kvikmyndalög, 2. umr.

Stjfrv., 227. mál (heildarlög). --- Þskj. 253, nál. 559, brtt. 560.

[00:19]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Náttúruvernd, 2. umr.

Stjfrv., 159. mál (Náttúruverndarráð o.fl.). --- Þskj. 160, nál. 570, brtt. 571.

og

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, 2. umr.

Stjfrv., 160. mál (gjald til Náttúruverndarráðs). --- Þskj. 161, nál. 572.

[00:31]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi, 2. umr.

Stjfrv., 282. mál (gjald fyrir rekstrarleyfi). --- Þskj. 340, nál. 534 og 594, brtt. 546.

[00:56]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 8., 10. og 18. mál.

Fundi slitið kl. 01:02.

---------------