Fundargerð 127. þingi, 62. fundi, boðaður 2002-01-29 13:30, stóð 13:30:14 til 19:17:50 gert 30 8:27
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

62. FUNDUR

þriðjudaginn 29. jan.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um dagskrá.

[13:33]

Forseti tilkynnti að um kl. 3 færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 6. þm. Suðurl.


Aukaþing Alþingis um byggðamál, fyrri umr.

Þáltill. ÖJ o.fl., 24. mál. --- Þskj. 24.

[13:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði, fyrri umr.

Þáltill. ÁSJ, 48. mál. --- Þskj. 48.

[14:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Áframeldi á þorski, fyrri umr.

Þáltill. HjÁ o.fl., 58. mál. --- Þskj. 58.

[14:40]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virðisaukaskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 315. mál (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.). --- Þskj. 391.

[14:48]


Bindandi álit í skattamálum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 316. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 392.

[14:49]


Bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 347. mál (reikningshald í erlendum gjaldmiðli). --- Þskj. 468.

[14:49]


Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 425. mál (handfæraveiðar með dagatakmörkunum). --- Þskj. 685.

[14:50]


Aukaþing Alþingis um byggðamál, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖJ o.fl., 24. mál. --- Þskj. 24.

[14:50]


Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁSJ, 48. mál. --- Þskj. 48.

[14:50]


Áframeldi á þorski, frh. fyrri umr.

Þáltill. HjÁ o.fl., 58. mál. --- Þskj. 58.

[14:51]


Talsmaður útlendinga á Íslandi, fyrri umr.

Þáltill. GÖ o.fl., 52. mál. --- Þskj. 52.

[14:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skyldutrygging lífeyrisréttinda, 1. umr.

Frv. ÁRÁ o.fl., 361. mál (fjárfesting í sparisjóðum). --- Þskj. 518.

[14:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umræður utan dagskrár.

Sala á greiðslumarki ríkisjarða.

[15:02]

Málshefjandi var Lúðvík Bergvinsson.


Samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu, fyrri umr.

Þáltill. KF o.fl., 55. mál. --- Þskj. 55.

[15:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rannsóknir á þorskeldi, fyrri umr.

Þáltill. KVM o.fl., 56. mál. --- Þskj. 56.

[15:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lyfjatjónstrygging, 1. umr.

Frv. ÁRJ o.fl., 127. mál. --- Þskj. 127.

[16:28]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rannsóknir á útbreiðslu, stofnstærð og veiðiþoli kúfskeljar, fyrri umr.

Þáltill. ÖS o.fl., 131. mál. --- Þskj. 131.

[16:44]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verslun með áfengi og tóbak, 1. umr.

Frv. VE o.fl., 135. mál (smásöluverslun með áfengi). --- Þskj. 135.

[17:11]

Umræðu frestað.


Heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana, fyrri umr.

Þáltill. EKG o.fl., 233. mál. --- Þskj. 260.

[18:09]

[18:16]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verndaráætlanir samkvæmt Ramsar-samþykktinni, fyrri umr.

Þáltill. ÞSveinb o.fl., 276. mál. --- Þskj. 326.

[18:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 1. umr.

Frv. ÞBack, 268. mál (sjúkraflug). --- Þskj. 313.

[18:31]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni, fyrri umr.

Þáltill. KLM o.fl., 266. mál. --- Þskj. 311.

[18:37]

Umræðu frestað.


Skráningarskylda skipa, fyrri umr.

Þáltill. GAK, 302. mál. --- Þskj. 367.

[18:53]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Endurheimt Drekkingarhyls í Almannagjá, fyrri umr.

Þáltill. MÁ og KVM, 405. mál. --- Þskj. 662.

[18:56]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sjómannalög, 1. umr.

Frv. HjÁ o.fl., 418. mál (bótaréttur). --- Þskj. 677.

[19:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 18. og 20. mál.

Fundi slitið kl. 19:17.

---------------