Fundargerð 127. þingi, 63. fundi, boðaður 2002-01-30 13:30, stóð 13:30:22 til 13:43:38 gert 30 14:28
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

63. FUNDUR

miðvikudaginn 30. jan.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um dagskrá.

[13:31]

Forseti tilkynnti að að loknum atkvæðagreiðslum færi fram utandagskrárumræða.


Athugasemdir um störf þingsins.

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að draga úr verðbólgu.

[13:32]

Málshefjandi var Össur Skarphéðinsson.


Talsmaður útlendinga á Íslandi, frh. fyrri umr.

Þáltill. GÖ o.fl., 52. mál. --- Þskj. 52.

[13:37]


Samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu, frh. fyrri umr.

Þáltill. KF o.fl., 55. mál. --- Þskj. 55.

[13:38]


Rannsóknir á þorskeldi, frh. fyrri umr.

Þáltill. KVM o.fl., 56. mál. --- Þskj. 56.

[13:38]


Lyfjatjónstrygging, frh. 1. umr.

Frv. ÁRJ o.fl., 127. mál. --- Þskj. 127.

[13:39]


Rannsóknir á útbreiðslu, stofnstærð og veiðiþoli kúfskeljar, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖS o.fl., 131. mál. --- Þskj. 131.

[13:39]


Heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana, frh. fyrri umr.

Þáltill. EKG o.fl., 233. mál. --- Þskj. 260.

[13:40]


Almannatryggingar, frh. 1. umr.

Frv. ÞBack, 268. mál (sjúkraflug). --- Þskj. 313.

[13:40]


Verndaráætlanir samkvæmt Ramsar-samþykktinni, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞSveinb o.fl., 276. mál. --- Þskj. 326.

[13:41]


Skráningarskylda skipa, frh. fyrri umr.

Þáltill. GAK, 302. mál. --- Þskj. 367.

[13:41]


Skyldutrygging lífeyrisréttinda, frh. 1. umr.

Frv. ÁRÁ o.fl., 361. mál (fjárfesting í sparisjóðum). --- Þskj. 518.

[13:42]


Endurheimt Drekkingarhyls í Almannagjá, frh. fyrri umr.

Þáltill. MÁ og KVM, 405. mál. --- Þskj. 662.

[13:42]


Sjómannalög, 1. umr.

Frv. HjÁ o.fl., 418. mál (bótaréttur). --- Þskj. 677.

[13:42]

Fundi slitið kl. 13:43.

---------------