Fundargerð 127. þingi, 70. fundi, boðaður 2002-02-06 13:30, stóð 13:30:14 til 13:57:26 gert 6 14:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

70. FUNDUR

miðvikudaginn 6. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Afturköllun þingmáls.

[13:30]

Forseti tilkynnti að fyrirspurn á þskj. 660 væri kölluð aftur.

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Framhald umræðu um skýrslu um byggðamál.

[13:32]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Útlendingar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 433. mál (heildarlög). --- Þskj. 698.

[13:50]


Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla, frh. 1. umr.

Stjfrv., 371. mál (dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.). --- Þskj. 573.

[13:50]


Kirkju- og manntalsbækur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 372. mál (kostnaður). --- Þskj. 574.

[13:51]


Almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns, frh. 1. umr.

Stjfrv., 427. mál (hryðjuverk). --- Þskj. 687.

[13:51]


Kirkjubyggingasjóður, frh. 1. umr.

Stjfrv., 428. mál. --- Þskj. 688.

[13:52]


Eldi nytjastofna sjávar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 333. mál. --- Þskj. 424.

[13:52]


Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni, frh. fyrri umr.

Þáltill. KLM o.fl., 266. mál. --- Þskj. 311.

[13:53]


Átraskanir, frh. fyrri umr.

Þáltill. KF o.fl., 337. mál. --- Þskj. 436.

[13:53]


Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls, frh. fyrri umr.

Þáltill. KolH o.fl., 389. mál. --- Þskj. 645.

[13:54]


Umferðarlög, frh. 1. umr.

Frv. HjÁ og VE, 140. mál (hægri beygja á móti rauðu ljósi). --- Þskj. 140.

[13:55]


Flutningur jarðefnaeldsneytis eftir Reykjanesbraut og Grindavíkurvegi, frh. fyrri umr.

Þáltill. HjÁ og SJóh, 232. mál. --- Þskj. 259.

[13:55]

Fundi slitið kl. 13:57.

---------------