Fundargerð 127. þingi, 73. fundi, boðaður 2002-02-07 23:59, stóð 13:36:59 til 18:33:17 gert 8 7:58
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

73. FUNDUR

fimmtudaginn 7. febr.,

að loknum 72. fundi.

Dagskrá:

[13:38]

Útbýting þingskjals:


Afbrigði um dagskrármál.

[13:38]


Bótaábyrgð vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika, 3. umr.

Stjfrv., 387. mál (staðfesting bráðabirgðalaga). --- Þskj. 776.

Enginn tók til máls.

[13:39]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 777).


Hafnalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 386. mál (heildarlög). --- Þskj. 640.

[13:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Iðnaðarlög, 3. umr.

Stjfrv., 137. mál (iðnráð). --- Þskj. 734.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almenn hegningarlög, 2. umr.

Stjfrv., 185. mál (kynferðisbrot gegn börnum). --- Þskj. 192, nál. 523, frhnál. 728.

[13:44]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningsbundnir gerðardómar, 2. umr.

Stjfrv., 203. mál (fullnusta erlendra gerðardóma). --- Þskj. 228, nál. 729.

[13:48]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Getraunir, 2. umr.

Stjfrv., 314. mál (reikningsár). --- Þskj. 390, nál. 745.

[13:50]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Áhugamannahnefaleikar, 3. umr.

Frv. GunnB o.fl., 39. mál. --- Þskj. 748, brtt. 772.

[13:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þingsköp Alþingis, 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 119. mál (rannsóknarvald þingnefnda). --- Þskj. 119.

[14:18]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Um fundarstjórn.

Yfirlýsing frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar -- græns framboðs.

[15:18]

Málshefjandi var Þuríður Backman.


Þjóðfáni Íslendinga í þingsal Alþingis, fyrri umr.

Þáltill. GHall o.fl., 120. mál. --- Þskj. 120.

[15:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Barnalög, 1. umr.

Frv. ÁRJ o.fl., 125. mál (faðernismál). --- Þskj. 125.

[16:06]

[16:27]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Áfengislög, 1. umr.

Frv. RG o.fl., 126. mál (viðvörunarmerki á umbúðir). --- Þskj. 126.

[16:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Endurskoðun á reglum um innheimtu virðisaukaskatts, fyrri umr.

Þáltill. ÓB, 430. mál. --- Þskj. 691.

[17:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Afnám gjalds á menn utan trúfélaga, 1. umr.

Frv. MÁ og ÁRJ, 417. mál. --- Þskj. 676.

[17:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 12.--17. mál.

Fundi slitið kl. 18:33.

---------------