Fundargerð 127. þingi, 75. fundi, boðaður 2002-02-12 13:30, stóð 13:30:17 til 18:48:04 gert 13 8:13
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

75. FUNDUR

þriðjudaginn 12. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Tilhögun þingfundar.

[13:32]

Forseti gat þess gert væri ráð fyrir því að frv. um virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal yrði á dagskrá á fimmtudag.


Einkaleyfi, 1. umr.

Stjfrv., 453. mál (frestir, umboðsmaður o.fl.). --- Þskj. 723.

[13:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verðbréfaviðskipti, 1. umr.

Stjfrv., 363. mál (innherjaviðskipti). --- Þskj. 527.

[13:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rafeyrisfyrirtæki, 1. umr.

Stjfrv., 454. mál (EES-reglur). --- Þskj. 724.

[13:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta, 1. umr.

Stjfrv., 489. mál (EES-reglur). --- Þskj. 774.

[13:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs, fyrri umr.

Þáltill. SvanJ o.fl., 43. mál. --- Þskj. 43.

[14:20]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, fyrri umr.

Þáltill. KVM o.fl., 54. mál. --- Þskj. 54.

[15:18]

[15:29]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri, 1. umr.

Frv. SvanJ o.fl., 112. mál (fiskiðnaður). --- Þskj. 112.

[15:56]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Endurreisn íslensks skipaiðnaðar, fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 306. mál. --- Þskj. 380.

[16:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vistvænt eldsneyti á Íslandi, fyrri umr.

Þáltill. HjÁ og GuðjG, 343. mál. --- Þskj. 459.

[17:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Flutningur verkefna frá stjórnsýslustofnunum til sýslumannsembætta á landsbyggðinni, fyrri umr.

Þáltill. GunnS o.fl., 488. mál. --- Þskj. 773.

[18:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá var tekið 8. mál.

Fundi slitið kl. 18:48.

---------------