Fundargerð 127. þingi, 76. fundi, boðaður 2002-02-13 13:30, stóð 13:30:15 til 13:37:31 gert 13 13:48
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

76. FUNDUR

miðvikudaginn 13. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:32]

Útbýting þingskjals:


Einkaleyfi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 453. mál (frestir, umboðsmaður o.fl.). --- Þskj. 723.

[13:33]


Verðbréfaviðskipti, frh. 1. umr.

Stjfrv., 363. mál (innherjaviðskipti). --- Þskj. 527.

[13:33]


Rafeyrisfyrirtæki, frh. 1. umr.

Stjfrv., 454. mál (EES-reglur). --- Þskj. 724.

[13:34]


Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta, frh. 1. umr.

Stjfrv., 489. mál (EES-reglur). --- Þskj. 774.

[13:34]


Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs, frh. fyrri umr.

Þáltill. SvanJ o.fl., 43. mál. --- Þskj. 43.

[13:34]


Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, frh. fyrri umr.

Þáltill. KVM o.fl., 54. mál. --- Þskj. 54.

[13:35]


Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri, frh. 1. umr.

Frv. SvanJ o.fl., 112. mál (fiskiðnaður). --- Þskj. 112.

[13:35]


Endurreisn íslensks skipaiðnaðar, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 306. mál. --- Þskj. 380.

[13:36]


Vistvænt eldsneyti á Íslandi, frh. fyrri umr.

Þáltill. HjÁ og GuðjG, 343. mál. --- Þskj. 459.

[13:36]


Flutningur verkefna frá stjórnsýslustofnunum til sýslumannsembætta á landsbyggðinni, frh. fyrri umr.

Þáltill. GunnS o.fl., 488. mál. --- Þskj. 773.

[13:36]

Fundi slitið kl. 13:37.

---------------