Fundargerð 127. þingi, 92. fundi, boðaður 2002-03-07 23:59, stóð 14:06:27 til 18:50:52 gert 8 8:17
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

92. FUNDUR

fimmtudaginn 7. mars,

að loknum 91. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[14:07]


Lögskráning sjómanna, 3. umr.

Stjfrv., 563. mál (öryggisfræðsla). --- Þskj. 929.

Enginn tók til máls.

[14:07]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 932).


Skylduskil til safna, 3. umr.

Stjfrv., 228. mál (heildarlög). --- Þskj. 930.

Enginn tók til máls.

[14:08]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 933).


Bindandi álit í skattamálum, 3. umr.

Stjfrv., 316. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 392.

Enginn tók til máls.

[14:09]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 934).


Endurskoðendur, 3. umr.

Stjfrv., 370. mál (EES-reglur). --- Þskj. 931.

Enginn tók til máls.

[14:10]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 935).


Tollalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 576. mál (tollar á grænmeti). --- Þskj. 903.

[14:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landgræðsla, 1. umr.

Stjfrv., 584. mál (heildarlög). --- Þskj. 913.

[15:19]

[17:09]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landgræðsluáætlun 2003--2014, fyrri umr.

Stjtill., 555. mál. --- Þskj. 873.

[17:40]

[17:40]

Útbýting þingskjala:

[18:06]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vestnorrænt samstarf og íslensk nærsvæðastefna, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS, 49. mál. --- Þskj. 49.

[18:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 8.--10. og 12. mál.

Fundi slitið kl. 18:50.

---------------