Fundargerð 127. þingi, 102. fundi, boðaður 2002-03-21 10:30, stóð 10:30:16 til 21:56:31 gert 22 7:59
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

102. FUNDUR

fimmtudaginn 21. mars,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[10:31]

Forseti tilkynnti að kl. 13.30 færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 13. þm. Reykv.

[10:32]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Pistill á heimasíðu viðskiptaráðherra.

[10:33]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Um fundarstjórn.

Umræðuefni og störf þingsins.

[10:57]

Málshefjandi var Hjálmar Árnason.


Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal, 2. umr.

Stjfrv., 503. mál. --- Þskj. 795, nál. 1004 og 1030.

[11:18]

Umræðu frestað.

[12:59]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 12:59]


Umræður utan dagskrár.

Minnisblað um öryrkjadóminn.

[13:30]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal, frh. 2. umr.

Stjfrv., 503. mál. --- Þskj. 795, nál. 1004 og 1030.

[13:59]

[Fundarhlé. --- 15:01]

[15:20]

Umræðu frestað.

[17:00]

Útbýting þingskjala:


Eldi nytjastofna sjávar, 2. umr.

Stjfrv., 333. mál. --- Þskj. 424, nál. 980 og 989, brtt. 981.

[17:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[19:15]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:16]


Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal, frh. 2. umr.

Stjfrv., 503. mál. --- Þskj. 795, nál. 1004 og 1030.

[19:59]

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 2.--8. og 10.--15. mál.

Fundi slitið kl. 21:56.

---------------