Fundargerð 127. þingi, 113. fundi, boðaður 2002-04-05 23:59, stóð 15:00:47 til 17:09:09 gert 6 8:35
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

113. FUNDUR

föstudaginn 5. apríl,

að loknum 112. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[15:02]


Virðisaukaskattur og tryggingagjald, 2. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 580. mál (reikningshald í erlendum gjaldmiðli). --- Þskj. 909.

Enginn tók til máls.

[15:02]


Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika, 3. umr.

Frv. VE o.fl., 705. mál (framlenging ábyrgðar). --- Þskj. 1129.

Enginn tók til máls.

[15:03]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1138).


Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal, frh. 3. umr.

Stjfrv., 503. mál. --- Þskj. 795, frhnál. 1128.

[15:05]

[15:36]

Útbýting þingskjala:

[16:14]

Útbýting þingskjals:

[17:08]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 17:09.

---------------