Fundargerð 127. þingi, 116. fundi, boðaður 2002-04-10 10:30, stóð 10:30:03 til 11:02:56 gert 10 20:4
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

116. FUNDUR

miðvikudaginn 10. apríl,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:32]

Útbýting þingskjals:


Athugasemdir um störf þingsins.

Mál á dagskrá.

[10:32]

Málshefjandi var Sverrir Hermannsson.


Kosning sérnefndar um stjórnarskrármál, sbr. 42. gr. þingskapa.

Fram komu tveir listar með jafnmörgum nöfnum og menn skyldi kjósa. Samkvæmt því lýsti forseti yfir að kosin væru án atkvæðagreiðslu:

Sigríður A. Þórðardóttir (A),

Bryndís Hlöðversdóttir (B),

Einar K. Guðfinnsson (A),

Jónína Bjartmarz (A),

Guðmundur Árni Stefánsson (B),

Arnbjörg Sveinsdóttir (A),

Ögmundur Jónasson (B),

Þorgerður K. Gunnarsdóttir (A),

Ísólfur Gylfi Pálmason (A).


Húsnæðismál, frh. 1. umr.

Stjfrv., 710. mál (félagslegar íbúðir). --- Þskj. 1165.

[10:36]


Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 670. mál (norsk-íslenski síldarstofninn). --- Þskj. 1086.

[10:37]


Vegáætlun fyrir árin 2000--2004, frh. fyrri umr.

Stjtill., 680. mál. --- Þskj. 1096.

[10:37]


Flugmálaáætlun árið 2002, frh. fyrri umr.

Stjtill., 681. mál. --- Þskj. 1097.

[10:38]


Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu, frh. 1. umr.

Stjfrv., 672. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1088.

[10:38]


Alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa, frh. fyrri umr.

Stjtill., 675. mál. --- Þskj. 1091.

[10:39]


Samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum, frh. fyrri umr.

Stjtill., 683. mál. --- Þskj. 1099.

[10:39]


Aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, frh. fyrri umr.

Stjtill., 684. mál. --- Þskj. 1100.

[10:39]


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002, frh. fyrri umr.

Stjtill., 685. mál. --- Þskj. 1101.

[10:40]


Samningur um vörslu kjarnakleyfra efna, frh. fyrri umr.

Stjtill., 686. mál. --- Þskj. 1102.

[10:40]


Fullgilding stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu, frh. síðari umr.

Stjtill., 551. mál. --- Þskj. 864, nál. 1021.

[10:41]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1179).


Virðisaukaskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 315. mál (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.). --- Þskj. 391, nál. 978, brtt. 979.

[10:41]


Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 493. mál (lögreglumenn). --- Þskj. 783, nál. 1011.

[10:44]


Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 594. mál (viðmiðunarlaun, réttur barna og maka o.fl.). --- Þskj. 936, nál. 1148.

[10:45]


Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 595. mál (réttur barna og maka). --- Þskj. 937, nál. 1149.

[10:46]


Steinullarverksmiðja, frh. 1. umr.

Stjfrv., 663. mál (sala á eignarhlut ríkisins). --- Þskj. 1073.

[10:47]


Endurskoðun laga um innflutning dýra, frh. fyrri umr.

Þáltill. DrH o.fl., 654. mál. --- Þskj. 1053.

[10:47]


Áhrif breyttra hlutfalla aldurshópa eftir árið 2010, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 247. mál. --- Þskj. 283.

[10:47]


Innflutningur dýra, frh. 1. umr.

Frv. ÞKG o.fl., 373. mál (rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva). --- Þskj. 585.

[10:48]


Stofnun og rekstur tónminjasafns á Stokkseyri, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 404. mál. --- Þskj. 661.

[10:48]


Þjónustugjald á fjölsóttum náttúruverndarsvæðum, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁMöl o.fl., 439. mál. --- Þskj. 706.

[10:49]


Gagnsemi raflýsingar á þjóðvegum milli þéttbýlisstaða, frh. fyrri umr.

Þáltill. KPál og GHall, 442. mál. --- Þskj. 709.

[10:49]


Notkun svifnökkva til fólks- og vöruflutninga milli lands og Vestmannaeyja, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 443. mál. --- Þskj. 710.

[10:49]


Alþjóðleg rannsóknamiðstöð á sviði landverndar, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÍGP, 528. mál. --- Þskj. 830.

[10:50]


Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum, frh. 1. umr.

Frv. KPál og EOK, 579. mál (löndun fiskúrgangs). --- Þskj. 906.

[10:50]


Óhreyfð skip í höfnum og skipsflök, frh. fyrri umr.

Þáltill. KF o.fl., 586. mál. --- Þskj. 915.

[10:51]


Neysluvatn, frh. fyrri umr.

Þáltill. KF, 679. mál. --- Þskj. 1095.

[10:51]


Fasteignakaup, 3. umr.

Stjfrv., 253. mál. --- Þskj. 1161.

Enginn tók til máls.

[10:52]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1182).


Verðbréfaviðskipti, 3. umr.

Stjfrv., 363. mál (innherjaviðskipti). --- Þskj. 1162.

Enginn tók til máls.

[10:52]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1183).


Rafeyrisfyrirtæki, 3. umr.

Stjfrv., 454. mál (EES-reglur). --- Þskj. 724.

Enginn tók til máls.

[10:52]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1184).


Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta, 3. umr.

Stjfrv., 489. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1163.

Enginn tók til máls.

[10:53]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1185).


Flokkun og mat á gærum og ull, 3. umr.

Stjfrv., 293. mál (ullarmat). --- Þskj. 358.

Enginn tók til máls.

[10:53]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1186).


Tollalög, 3. umr.

Stjfrv., 576. mál (tollar á grænmeti). --- Þskj. 903.

Enginn tók til máls.

[10:54]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1187).


Búnaðargjald, 3. umr.

Stjfrv., 600. mál (gjaldstofn). --- Þskj. 1164.

Enginn tók til máls.

[10:54]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1188).


Húsaleigubætur, 1. umr.

Frv. ÁRJ, 637. mál (bótaréttur fráskilinna). --- Þskj. 1013.

Enginn tók til máls.

[10:54]


Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra, 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 665. mál (þjónusta við börn, endurgreiðslur). --- Þskj. 1081.

Enginn tók til máls.

[10:55]


Afbrigði um dagskrármál.

[10:55]

Út af dagskrá voru tekin 36.--40. mál.

Fundi slitið kl. 11:02.

---------------