Fundargerð 127. þingi, 124. fundi, boðaður 2002-04-20 10:00, stóð 10:02:14 til 20:37:46 gert 22 9:48
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

124. FUNDUR

laugardaginn 20. apríl,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilhögun þingfundar.

[10:02]

Forseti tilkynnti að gert væri ráð fyrir atkvæðagreiðslum um kl. hálftvö.


Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu, 2. umr.

Stjfrv., 672. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1088, nál. 1271, brtt. 1272.

[10:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA), síðari umr.

Stjtill., 622. mál. --- Þskj. 975, nál. 1267.

[10:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.), síðari umr.

Stjtill., 623. mál. --- Þskj. 976, nál. 1268.

[10:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál), síðari umr.

Stjtill., 636. mál. --- Þskj. 1008, nál. 1269.

[11:08]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um vörslu kjarnakleyfra efna, síðari umr.

Stjtill., 686. mál. --- Þskj. 1102, nál. 1270.

[11:18]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002, síðari umr.

Stjtill., 685. mál. --- Þskj. 1101, nál. 1207.

[11:19]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vestnorræn samráðsnefnd um nýtingu náttúruauðlinda, síðari umr.

Þáltill. EOK o.fl., 458. mál. --- Þskj. 738, nál. 1285.

[11:21]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sjálfbær þróun og nýting lífríkis á Vestur-Norðurlöndum, síðari umr.

Þáltill. EOK o.fl., 459. mál. --- Þskj. 739, nál. 1286.

[11:22]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heimildaöflun um veiðimenningu Vestur-Norðurlanda, síðari umr.

Þáltill. EOK o.fl., 460. mál. --- Þskj. 740, nál. 1287.

[11:31]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl, síðari umr.

Stjtill., 615. mál. --- Þskj. 963, nál. 1202 og 1233.

[11:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virðisaukaskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 315. mál (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.). --- Þskj. 1180, brtt. 1199.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, 2. umr.

Stjfrv., 629. mál (EES-reglur, heildarlög). --- Þskj. 990, nál. 1201.

[11:45]

[12:07]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, 2. umr.

Stjfrv., 641. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1036, nál. 1222.

[12:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 669. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1085, nál. 1214.

[12:38]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, 2. umr.

Stjfrv., 640. mál (heildarlög). --- Þskj. 1034, nál. 1245, brtt. 1246.

[12:40]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 13:11]


Alþjóðasamþykkt um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa, frh. síðari umr.

Stjtill., 675. mál. --- Þskj. 1091, nál. 1203.

[13:32]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1296).


Fullgilding Stokkhólmssamnings um þrávirk lífræn efni, frh. síðari umr.

Stjtill., 682. mál. --- Þskj. 1098, nál. 1204.

[13:32]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1297).


Samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum, frh. síðari umr.

Stjtill., 683. mál. --- Þskj. 1099, nál. 1205.

[13:33]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1298).


Aðild að Kyoto-bókun við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, frh. síðari umr.

Stjtill., 684. mál. --- Þskj. 1100, nál. 1206.

[13:34]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1299).


Almannatryggingar o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 359. mál (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.). --- Þskj. 510, nál. 1166, brtt. 1167, 1176 og 1194.

[13:34]


Almenn hegningarlög og lögreglulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 494. mál (sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.). --- Þskj. 784, nál. 994, brtt. 995.

[13:47]


Stjórnsýslulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 598. mál (vanhæfi). --- Þskj. 942, nál. 1217.

[13:51]


Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 653. mál (rafræn vöktun o.fl.). --- Þskj. 1052, nál. 1216.

[13:52]


Þjóðhagsstofnun o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 709. mál. --- Þskj. 1153, nál. 1230 og 1243, brtt. 1244.

[13:56]


Álbræðsla á Grundartanga, frh. 1. umr.

Stjfrv., 716. mál (fjárfestingar hlutafélagsins). --- Þskj. 1193.

[14:04]


Einkahlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 546. mál (hlutafé í erlendum gjaldmiðli). --- Þskj. 854, nál. 1172.

[14:05]


Hlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 547. mál (hlutafé í erlendum gjaldmiðli). --- Þskj. 855, nál. 1171.

[14:06]


Samkeppnislög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 596. mál (EES-reglur, ríkisaðstoð). --- Þskj. 938, nál. 1213.

[14:07]


Tollalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 583. mál (sektir, barnabílstólar). --- Þskj. 912, nál. 1254.

[14:08]


Tryggingagjald o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 582. mál (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.). --- Þskj. 911, nál. 1211, brtt. 1212.

[14:09]


Almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns, frh. 2. umr.

Stjfrv., 427. mál (hryðjuverk). --- Þskj. 687, nál. 996.

[14:10]


Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 678. mál (öryggi í siglingum, kjarnakleyf efni o.fl.). --- Þskj. 1094, nál. 1218.

[14:15]


Stefnumótun um aukið umferðaröryggi, frh. síðari umr.

Stjtill., 599. mál. --- Þskj. 945, nál. 1229.

[14:16]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1311).


Umferðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 652. mál (Umferðarstofa o.fl.). --- Þskj. 1051, nál. 1258, brtt. 1259.

[14:19]


Útflutningur hrossa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 357. mál (heildarlög). --- Þskj. 497, nál. 1195, brtt. 1196.

[14:25]


Eiturefni og hættuleg efni, frh. 2. umr.

Stjfrv., 587. mál (EES-reglur, ósoneyðandi efni). --- Þskj. 917, nál. 1208.

[14:27]


Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu, frh. 2. umr.

Stjfrv., 672. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1088, nál. 1271, brtt. 1272.

[14:27]


Breyting á bókun 26 við EES-samninginn (störf Eftirlitsstofnunar EFTA), frh. síðari umr.

Stjtill., 622. mál. --- Þskj. 975, nál. 1267.

[14:30]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1315).


Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum o.fl.), frh. síðari umr.

Stjtill., 623. mál. --- Þskj. 976, nál. 1268.

[14:30]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1316).


Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn (umhverfismál), frh. síðari umr.

Stjtill., 636. mál. --- Þskj. 1008, nál. 1269.

[14:31]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1317).


Samningur um vörslu kjarnakleyfra efna, frh. síðari umr.

Stjtill., 686. mál. --- Þskj. 1102, nál. 1270.

[14:32]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1318).


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2002, frh. síðari umr.

Stjtill., 685. mál. --- Þskj. 1101, nál. 1207.

[14:33]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1319).


Vestnorræn samráðsnefnd um nýtingu náttúruauðlinda, frh. síðari umr.

Þáltill. EOK o.fl., 458. mál. --- Þskj. 738, nál. 1285.

[14:33]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1320).


Sjálfbær þróun og nýting lífríkis á Vestur-Norðurlöndum, frh. síðari umr.

Þáltill. EOK o.fl., 459. mál. --- Þskj. 739, nál. 1286.

[14:34]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1321).


Heimildaöflun um veiðimenningu Vestur-Norðurlanda, frh. síðari umr.

Þáltill. EOK o.fl., 460. mál. --- Þskj. 740, nál. 1287.

[14:34]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1322).


Samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervitungl, frh. síðari umr.

Stjtill., 615. mál. --- Þskj. 963, nál. 1202 og 1233.

[14:35]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1323).


Virðisaukaskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 315. mál (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.). --- Þskj. 1180, brtt. 1199.

[14:36]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1324).


Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 629. mál (EES-reglur, heildarlög). --- Þskj. 990, nál. 1201.

[14:37]


Löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 641. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1036, nál. 1222.

[14:37]


Merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 669. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1085, nál. 1214.

[14:39]


Afbrigði um dagskrármál.

[14:39]

[14:40]

[Fundarhlé. --- 14:41]


Um fundarstjórn.

Framhald þingfundar.

[14:56]

Málshefjandi var Jóhann Ársælsson.

[15:03]

Útbýting þingskjals:


Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 670. mál (norsk-íslenski síldarstofninn). --- Þskj. 1086, nál. 1253 og 1292.

[15:03]

[Fundarhlé. --- 15:07]

[15:12]

[16:39]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.


Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins, 1. umr.

Frv. meiri hluta sjútvn., 729. mál (krókaaflamarksbátar). --- Þskj. 1264.

[18:35]

Umræðu frestað.


Stjórn fiskveiða, 2. umr.

Stjfrv., 562. mál (veiðigjald o.fl.). --- Þskj. 882, nál. 1262, 1293 og 1294, brtt. 1263.

[19:16]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 19:38]


Um fundarstjórn.

Framhald þingfundar.

[19:59]

Málshefjandi var Össur Skarphéðinsson.

[Fundarhlé. --- 20:15]

[20:23]

Útbýting þingskjala:

[20:36]

Út af dagskrá voru tekin 33.--34., 39.--62. og 66. mál.

Fundi slitið kl. 20:37.

---------------