Fundargerð 127. þingi, 126. fundi, boðaður 2002-04-23 10:00, stóð 10:00:06 til 18:44:48 gert 24 8:4
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

126. FUNDUR

þriðjudaginn 23. apríl,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[10:01]

Útbýting þingskjals:


Tilhögun þingfundar.

[10:01]

Forseti gat þess að búast mætti við atkvæðagreiðslum um kl. hálftvö.


Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar, 2. umr.

Stjfrv., 714. mál. --- Þskj. 1177, nál. 1273 og 1344, brtt. 1274 og 1288.

[10:02]

[12:02]

Útbýting þingskjals:

[13:05]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 13:06]


Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 562. mál (veiðigjald o.fl.). --- Þskj. 882, nál. 1262, 1293 og 1294, brtt. 1263.

[13:31]


Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 670. mál (norsk-íslenski síldarstofninn). --- Þskj. 1086, nál. 1253, 1292 og 1295.

[13:45]


Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins, frh. 1. umr.

Frv. meiri hluta sjútvn., 729. mál (krókaaflamarksbátar). --- Þskj. 1264.

[13:49]


Tilhögun þingfundar.

[13:50]

Forseti tilkynnti að ekki væri gert ráð fyrir kvöldfundi.


Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 714. mál. --- Þskj. 1177, nál. 1273, 1344 og 1353, brtt. 1274 og 1288.

[13:51]

[18:44]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 5.--56. mál.

Fundi slitið kl. 18:44.

---------------