Fundargerð 127. þingi, 127. fundi, boðaður 2002-04-24 10:00, stóð 10:00:01 til 12:54:47 gert 24 14:0
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

127. FUNDUR

miðvikudaginn 24. apríl,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

[10:01]

Forseti las bréf þess efnis að Ármann Höskuldsson tæki sæti Ísólfs Gylfa Pálmasonar, 5. þm. Suðurl.


Reynsla af einkavæðingu og einkaframkvæmd, fyrri umr.

Þáltill. efh.- og viðskn., 730. mál. --- Þskj. 1277.

[10:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 359. mál (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.). --- Þskj. 1300, brtt. 1356.

[10:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiting ríkisborgararéttar, 2. umr.

Frv. allshn., 720. mál. --- Þskj. 1227.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tollalög, 3. umr.

Stjfrv., 583. mál (sektir, barnabílstólar). --- Þskj. 1307.

[11:21]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almenn hegningarlög, 3. umr.

Stjfrv., 678. mál (öryggi í siglingum, kjarnakleyf efni o.fl.) . --- Þskj. 1310.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu, 3. umr.

Stjfrv., 672. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1314.

[11:41]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, 3. umr.

Stjfrv., 629. mál (EES-reglur, heildarlög). --- Þskj. 990.

[11:51]

Umræðu frestað.


Merkingar og upplýsingaskylda varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 669. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1085.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lokafjárlög 1998, 2. umr.

Stjfrv., 666. mál. --- Þskj. 1082, nál. 1281.

[11:53]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lokafjárlög 1999, 2. umr.

Stjfrv., 667. mál. --- Þskj. 1083, nál. 1282, brtt. 1283.

[11:57]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lyfjalög, 2. umr.

Stjfrv., 601. mál (rekstur lyfjabúða o.fl.). --- Þskj. 947, nál. 1280.

[12:16]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjustofnar sveitarfélaga, 2. umr.

Stjfrv., 616. mál (grunnskólabyggingar). --- Þskj. 964, nál. 1200, brtt. 1231.

[12:50]

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 1., 5., 7., 9., 16.--18. og 20.--28. mál.

Fundi slitið kl. 12:54.

---------------