Fundargerð 127. þingi, 135. fundi, boðaður 2002-05-02 10:30, stóð 10:30:01 til 04:56:39 gert 3 8:17
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

135. FUNDUR

fimmtudaginn 2. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Athugasemdir um störf þingsins.

Upplýsingar um þingmál.

[10:31]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Eldi og heilbrigði sláturdýra, 3. umr.

Stjfrv., 505. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 1447.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Búfjárhald o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 338. mál (heildarlög). --- Þskj. 1449.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, 3. umr.

Stjfrv., 630. mál (gróðurhúsaafurðir og garðávextir). --- Þskj. 1450.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Varnir gegn landbroti, 3. umr.

Stjfrv., 504. mál (heildarlög). --- Þskj. 1451.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 616. mál (grunnskólabyggingar). --- Þskj. 1432.

[10:45]

[11:17]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Útlendingar, 3. umr.

Stjfrv., 433. mál (heildarlög). --- Þskj. 698 (með áorðn. breyt. á þskj. 1143, 1387).

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Húsnæðismál, 3. umr.

Stjfrv., 710. mál (félagslegar íbúðir). --- Þskj. 1433.

[11:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 13:03]


Flugmálaáætlun árið 2002, síðari umr.

Stjtill., 681. mál. --- Þskj. 1097, nál. 1209, brtt. 1210.

[14:01]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vegáætlun fyrir árin 2000--2004, síðari umr.

Stjtill., 680. mál. --- Þskj. 1096, nál. 1278 og 1428, brtt. 1279.

[14:54]

[15:15]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Afbrigði um dagskrármál.

[18:02]


Eldi og heilbrigði sláturdýra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 505. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 1447.

[18:03]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1456).


Búfjárhald o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 338. mál (heildarlög). --- Þskj. 1449.

[18:03]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1457).


Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 630. mál (gróðurhúsaafurðir og garðávextir). --- Þskj. 1450.

[18:04]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1458).


Varnir gegn landbroti, frh. 3. umr.

Stjfrv., 504. mál (heildarlög). --- Þskj. 1451.

[18:04]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1459).


Útlendingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 433. mál (heildarlög). --- Þskj. 1431.

[18:04]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1460).


Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 616. mál (grunnskólabyggingar). --- Þskj. 1432.

[18:05]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1461).


Húsnæðismál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 710. mál (félagslegar íbúðir). --- Þskj. 1433.

[18:08]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1462).


Flugmálaáætlun árið 2002, frh. síðari umr.

Stjtill., 681. mál. --- Þskj. 1097, nál. 1209, brtt. 1210.

[18:08]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1463).


Vegáætlun fyrir árin 2000--2004, frh. síðari umr.

Stjtill., 680. mál. --- Þskj. 1096, nál. 1278 og 1428, brtt. 1279.

[18:09]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1464).


Lýðheilsustöð, 1. umr.

Stjfrv., 707. mál. --- Þskj. 1144.

Enginn tók til máls.

[18:12]


Um fundarstjórn.

Leiðrétting við atkvæðagreiðslu.

[18:13]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Hollustuhættir og mengunarvarnir, 2. umr.

Stjfrv., 638. mál (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.). --- Þskj. 1018, nál. 1275, brtt. 1276.

[18:13]

[18:17]

[18:20]

Útbýting þingskjala:


Umhverfisstofnun, 2. umr.

Stjfrv., 711. mál. --- Þskj. 1170, nál. 1326, 1355 og 1366, brtt. 1327.

[18:20]

[Fundarhlé. --- 19:01]

[19:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[20:17]

Útbýting þingskjals:


Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar, 3. umr.

Stjfrv., 714. mál. --- Þskj. 1425, brtt. 1288.

[20:17]

[21:07]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjárreiður ríkisins, 2. umr.

Stjfrv., 581. mál (Fjársýsla). --- Þskj. 910, nál. 1372.

[22:09]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verslunaratvinna, 2. umr.

Stjfrv., 607. mál (fylgiréttargjald, bifreiðasölur). --- Þskj. 954, nál. 1408, brtt. 1409.

[22:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur, 2. umr.

Stjfrv., 520. mál (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur). --- Þskj. 818, nál. 1220 og 1242, brtt. 1221.

[22:13]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök, síðari umr.

Þáltill. KF o.fl., 38. mál. --- Þskj. 38, nál. 1371.

[22:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, 2. umr.

Stjfrv., 621. mál (gæðastýrð sauðfjárframleiðsla). --- Þskj. 974, nál. 1426 og 1437, brtt. 1427 og 1438.

[22:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 564. mál. --- Þskj. 884, nál. 1250 og 1359, brtt. 1360.

[23:24]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi, síðari umr.

Þáltill. ÁRÁ o.fl., 44. mál. --- Þskj. 44, nál. 1374.

[23:39]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Óhefðbundnar lækningar, síðari umr.

Þáltill. LMR o.fl., 33. mál. --- Þskj. 33, nál. 1215.

[23:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heilsuvernd í framhaldsskólum, síðari umr.

Þáltill. ÁMöl o.fl., 37. mál. --- Þskj. 37, nál. 1347.

[23:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu, síðari umr.

Þáltill. KF o.fl., 55. mál. --- Þskj. 55, nál. 1348.

[23:53]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana, síðari umr.

Þáltill. EKG o.fl., 233. mál. --- Þskj. 260, nál. 1349.

[23:55]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna, síðari umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 239. mál. --- Þskj. 266, nál. 1350.

[23:58]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Unglingamóttaka og getnaðarvarnir, síðari umr.

Þáltill. GÖ o.fl., 317. mál. --- Þskj. 393, nál. 1351.

[00:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Átraskanir, síðari umr.

Þáltill. KF o.fl., 337. mál. --- Þskj. 436, nál. 1352.

[00:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðferð opinberra mála, 2. umr.

Frv. ÖJ, 265. mál (áfrýjunarréttur, fjölskipaður dómur). --- Þskj. 310, nál. 1289.

[00:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Álbræðsla á Grundartanga, 2. umr.

Stjfrv., 716. mál (fjárfestingar hlutafélagsins). --- Þskj. 1193, nál. 1346.

[00:07]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, síðari umr.

Þáltill. KVM o.fl., 54. mál. --- Þskj. 54, nál. 1329.

[00:09]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vistvænt eldsneyti á Íslandi, síðari umr.

Þáltill. HjÁ og GuðjG, 343. mál. --- Þskj. 459, nál. 1330.

[00:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sjóðandi lághitasvæði, síðari umr.

Þáltill. ÖHJ o.fl., 192. mál. --- Þskj. 203, nál. 1331.

[00:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stefna í byggðamálum 2002--2005, síðari umr.

Stjtill., 538. mál. --- Þskj. 843, nál. 1407, 1410 og 1439.

[00:15]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins, 2. umr.

Frv. meiri hluta sjútvn., 729. mál (krókaaflamarksbátar). --- Þskj. 1264, nál. 1375 og 1381.

[02:54]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 562. mál (veiðigjald o.fl.). --- Þskj. 1362, brtt. 1404.

[03:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 15.--16., 18.--19. og 27.--28. mál.

Fundi slitið kl. 04:56.

---------------