Fundargerð 127. þingi, 137. fundi, boðaður 2002-05-03 14:00, stóð 14:00:01 til 15:25:59 gert 6 9:29
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

137. FUNDUR

föstudaginn 3. maí,

kl. 2 miðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti ný:

Fjarvistarleyfi:


Heimsókn sendinefndar rússnesku Dúmunnar.

[14:02]

Forseti vakti athygli þingmanna á því að þingmannasendinefnd frá Dúmunni, rússneska þinginu, undir forustu Pjotr Romanovs, varaforseta þingsins, væri stödd á þingpöllum.


Afbrigði um dagskrármál.

[14:04]


Frestun á fundum Alþingis, ein umr.

Stjtill., 741. mál. --- Þskj. 1466.

[14:04]

[14:05]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1468).


Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 714. mál. --- Þskj. 1425, brtt. 1288.

[14:05]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1469).


Stefna í byggðamálum 2002--2005, frh. síðari umr.

Stjtill., 538. mál. --- Þskj. 843, nál. 1407, 1410 og 1439.

[14:23]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1470).


Umhverfisstofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 711. mál. --- Þskj. 1170, nál. 1326, 1355 og 1366, brtt. 1327.

[14:31]


Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 520. mál (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur). --- Þskj. 818, nál. 1220 og 1242, brtt. 1221.

[14:38]


Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 564. mál. --- Þskj. 884, nál. 1250 og 1359, brtt. 1360.

[14:44]


Álbræðsla á Grundartanga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 716. mál (fjárfestingar hlutafélagsins). --- Þskj. 1193, nál. 1346.

[14:48]


Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 621. mál (gæðastýrð sauðfjárframleiðsla). --- Þskj. 974, nál. 1426 og 1437, brtt. 1427 og 1438.

[14:49]


Fjárreiður ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 581. mál (Fjársýsla). --- Þskj. 910, nál. 1372.

[14:57]


Verslunaratvinna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 607. mál (fylgiréttargjald, bifreiðasölur). --- Þskj. 954, nál. 1408, brtt. 1409.

[14:58]


Stjórn fiskveiða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 562. mál (veiðigjald o.fl.). --- Þskj. 1362, brtt. 1404.

[15:00]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1477).


Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins, frh. 2. umr.

Frv. meiri hluta sjútvn., 729. mál (krókaaflamarksbátar). --- Þskj. 1264, nál. 1375 og 1381.

[15:12]


Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi, frh. síðari umr.

Þáltill. ÁRÁ o.fl., 44. mál. --- Þskj. 44, nál. 1374.

[15:13]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1479).


Meðferð opinberra mála, frh. 2. umr.

Frv. ÖJ, 265. mál (áfrýjunarréttur, fjölskipaður dómur). --- Þskj. 310, nál. 1289.

[15:14]


Óhefðbundnar lækningar, frh. síðari umr.

Þáltill. LMR o.fl., 33. mál. --- Þskj. 33, nál. 1215.

[15:15]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1480).


Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, frh. síðari umr.

Þáltill. KVM o.fl., 54. mál. --- Þskj. 54, nál. 1329.

[15:16]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1481).


Vistvænt eldsneyti á Íslandi, frh. síðari umr.

Þáltill. HjÁ og GuðjG, 343. mál. --- Þskj. 459, nál. 1330.

[15:17]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1482).


Sjóðandi lághitasvæði, frh. síðari umr.

Þáltill. ÖHJ o.fl., 192. mál. --- Þskj. 203, nál. 1331.

[15:18]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1483).


Heilsuvernd í framhaldsskólum, frh. síðari umr.

Þáltill. ÁMöl o.fl., 37. mál. --- Þskj. 37, nál. 1347.

[15:18]


Samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu, frh. síðari umr.

Þáltill. KF o.fl., 55. mál. --- Þskj. 55, nál. 1348.

[15:19]


Heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana, frh. síðari umr.

Þáltill. EKG o.fl., 233. mál. --- Þskj. 260, nál. 1349.

[15:19]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1484).


Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna, frh. síðari umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 239. mál. --- Þskj. 266, nál. 1350.

[15:20]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1485).


Unglingamóttaka og getnaðarvarnir, frh. síðari umr.

Þáltill. GÖ o.fl., 317. mál. --- Þskj. 393, nál. 1351.

[15:21]


Átraskanir, frh. síðari umr.

Þáltill. KF o.fl., 337. mál. --- Þskj. 436, nál. 1352.

[15:22]


Samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök, frh. síðari umr.

Þáltill. KF o.fl., 38. mál. --- Þskj. 38, nál. 1371.

[15:22]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1486).


Hollustuhættir og mengunarvarnir, 3. umr.

Stjfrv., 638. mál (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.). --- Þskj. 1465.

Enginn tók til máls.

[15:23]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1487).


Umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi, síðari umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 186. mál. --- Þskj. 193, nál. 1467.

[15:23]

[15:24]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1488).

Fundi slitið kl. 15:25.

---------------