Ferill 233. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 1349  —  233. mál.
Nefndarálitum till. til þál. um mótun heildarstefnu um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana.

Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið. Umsagnir bárust frá umboðsmanni barna, Barna- og unglingageðdeild Landspítala – háskólasjúkrahúss, Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, Stuðlum, Áfengis- og vímuvarnaráði, Tryggingastofnun ríkisins, Stéttarfélagi íslenskra félagsráðgjafa, Samhjálp, Læknafélagi Íslands, Barnaverndarstofu og Landspítala – háskólasjúkrahúsi.
    Nefndin tekur undir efni tillögugreinarinnar sem og þau sjónarmið sem fram koma í greinargerð með henni. Nefndin telur eðlilegt að efni tillögunnar verði skoðað samhliða tillögu um heilsuvernd í framhaldsskólum, 37. mál, tillögu um unglingamóttöku og getnaðarvarnir, 317. mál, og tillögu um átraskanir, 337. mál.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt.
    Ólafur Örn Haraldsson, Einar Oddur Kristjánsson og Lára Margrét Ragnarsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 18. apríl 2002.Jónína Bjartmarz,


form., frsm.


Katrín Fjeldsted.


Ásta Möller.Ásta R. Jóhannesdóttir.


Margrét Frímannsdóttir.


Þuríður Backman.
Prentað upp.