2003-01-28 13:32:51# 128. lþ.#F 66.#3. fundur. Vísinda- og tækniráð., til 13:33:36| A gert 1 11:16
[prenta uppsett í dálka] 66. fundur, 128. lþ.

Vísinda- og tækniráð, frh. 3. umr.

Stjfrv., 336. mál. --- Þskj. 844.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Frv. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁRÁ, BjörgvS, DrH, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, ÍGP, JBjart, KF, KÓ, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VH, ÞKG, ÞBack.

14 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÁS, GÖ, JB, RG, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, EKG, EOK, GAK, HjÁ, JÁ, JóhS, JónK, KVM, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, SJóh, StB, ÖS) fjarstaddir.