2003-02-04 13:53:19# 128. lþ.#F 71.#1. fundur. Íslenskur ríkisborgararéttur., til 13:54:11| A gert 5 9:2
[prenta uppsett í dálka] 71. fundur, 128. lþ.

Íslenskur ríkisborgararéttur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 242. mál (tvöfaldur ríkisborgararéttur). --- Þskj. 246, nál. 867.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:53]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

2.--8. gr. og ákv. til brb. samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, DO, EKG, EMS, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, MS, PM, PP, PHB, SP, StB, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (ÖS) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, BH, DrH, EOK, GHH, ÍGP, JBjart, KVM, LMR, RG, SI, SJóh, SAÞ, SJS, SvanJ, VH, ÞBack) fjarstaddir.