2003-02-10 15:31:10# 128. lþ.#F 75.#2. fundur. Íslenskur ríkisborgararéttur., til 15:31:39| A gert 11 9:4
[prenta uppsett í dálka] 75. fundur, 128. lþ.

Íslenskur ríkisborgararéttur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 242. mál (tvöfaldur ríkisborgararéttur). --- Þskj. 246.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:31]

Frv. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMM, ÁMöl, BjörgvS, BBj, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, MS, ÓÖH, PHB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VÞV, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

26 þm. (ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, BH, DO, EKG, GÁS, GÖ, HÁs, ÍGP, JB, KVM, KF, LMR, LB, PM, PP, RG, SI, SAÞ, SP, StB, VS, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.