2003-02-18 13:35:47# 128. lþ.#F 81.#3. fundur. Stjórnsýslulög., til 13:36:39| A gert 19 8:10
[prenta uppsett í dálka] 81. fundur, 128. lþ.

Stjórnsýslulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 348. mál (rafræn stjórnsýsla). --- Þskj. 384, nál. 941.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:36]

1. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, EOK, GuðjG, GÖ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, ÓÖH, PP, PBj, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, VÞV, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (SvH) greiddi ekki atkv.

26 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KVM, KolH, KLM, LMR, LB, SF, SJS, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

2.--8. gr. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, EOK, GuðjG, GÖ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JBjart, KF, KÓ, KolH, KHG, KPál, MS, ÓÖH, PP, PBj, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VÞV, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (SvH) greiddi ekki atkv.

23 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KVM, KLM, LMR, LB, SF, ÞKG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 40 shlj. atkv.