2003-03-05 13:33:55# 128. lþ.#F 88.#5. fundur. Álverksmiðja í Reyðarfirði., til 14:00:26| A gert 6 8:4
[prenta uppsett í dálka] 88. fundur, 128. lþ.

Álverksmiðja í Reyðarfirði, frh. 3. umr.

Stjfrv., 509. mál. --- Þskj. 1061, brtt. 1067.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:52]

[13:34]

Hjálmar Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[13:36]

Bryndís Hlöðversdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[13:38]

Iðnaðarráðherra (Valgerður Sverrisdóttir) (um atkvæðagreiðslu):


[13:39]

Forseti (Halldór Blöndal):


[13:39]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1067 felld með 35:6 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ, ÁSJ.
nei:
GHH, GuðjG, PBj, GHall, GÁ, GunnB, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG, AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, HBl.

10 þm. (JóhS, KVM, LB, BjörgvS, RG, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, BH, EMS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (GE, GÁS, GÖ, HÁs, ÍGP, JÁ, KLM, LMR, SvH, ÖS, ÁRJ, EOK) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:44]

Jón Bjarnason:


[13:44]

Forseti (Halldór Blöndal):


[13:45]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[13:47]

Steingrímur J. Sigfússon:


[13:49]

Ögmundur Jónasson:


Frv. samþ. með 41:9 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JóhS, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KHG, KPál, LB, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KF, KolH, RG, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (PBj) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ÁRJ, EKG, GE, GÁS, GÖ, HÁs, ÍGP, JÁ, KLM, LMR, SvH, ÖS) fjarstaddir.

7 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:52]

Steingrímur J. Sigfússon:


[13:54]

Umhverfisráðherra (Siv Friðleifsdóttir):


[13:54]

Arnbjörg Sveinsdóttir:


[13:55]

Pétur Bjarnason:


[13:56]

Katrín Fjeldsted:


[13:57]

Þuríður Backman:


[13:58]

Kolbrún Halldórsdóttir: