2003-03-10 17:05:48# 128. lþ.#F 93.#1. fundur. Stjórnsýslulög., til 17:06:11| A gert 22 13:48
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 128. lþ.

Stjórnsýslulög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 348. mál (rafræn stjórnsýsla). --- Þskj. 384.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:06]

Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, GHH, GE, GAK, GÁ, GÖ, HBl, ÍGP, JÁ, JóhS, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

28 þm. (ArnbS, ÁRJ, BjörgvS, DO, EOK, EMS, GuðjG, GHall, GÁS, GunnB, HÁs, HjÁ, JB, JónK, KVM, KHG, KPál, LB, RG, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.