2003-03-10 17:43:59# 128. lþ.#F 93.#24. fundur. Nýting innlends trjáviðar., til 17:44:47| A gert 11 8:33
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 128. lþ.

Nýting innlends trjáviðar, frh. síðari umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 154. mál. --- Þskj. 154, nál. 1131.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:44]

Brtt. í nál. 1131 samþ. með 41 shlj. atkv.

Tillgr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SF, StB, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack.

25 þm. (ÁRJ, BjörgvS, DO, EOK, EMS, GHH, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, JÁ, JB, JónK, KVM, KHG, KPál, LB, RG, SAÞ, SP, SJS, SvanJ, SvH, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.