2003-03-10 18:16:15# 128. lþ.#F 94.#9. fundur. Neytendakaup., til 18:16:21| A gert 11 9:15
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 128. lþ.

Neytendakaup, frh. 3. umr.

Stjfrv., 556. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1162.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:16]

Frv. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SF, SJS, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

22 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, DO, EOK, EMS, GHH, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, JóhS, JónK, KPál, RG, SJóh, SAÞ, SP, SvanJ, SvH, TIO, ÖS) fjarstaddir.