2003-03-10 18:17:09# 128. lþ.#F 94.#11. fundur. Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 18:17:19| A gert 11 9:15
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 128. lþ.

Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 548. mál (eftirlitslistar). --- Þskj. 895.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:17]

Frv. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, GE, GAK, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KLM, LMR, LB, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SF, SJS, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

24 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, DO, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, JóhS, JónK, KHG, KPál, RG, SJóh, SAÞ, SP, SvanJ, SvH, TIO, ÖS) fjarstaddir.