2003-03-10 18:22:54# 128. lþ.#F 94.#24. fundur. Vaktstöð siglinga., til 18:23:05| A gert 11 9:15
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 128. lþ.

Vaktstöð siglinga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 392. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1177.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:23]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JB, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MS, ÓÖH, PP, PHB, SJóh, SF, SJS, StB, TIO, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

20 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, DO, EOK, EMS, GHH, GÁS, GunnB, HÁs, JÁ, JónK, KPál, RG, SI, SAÞ, SP, SvanJ, SvH, ÖS) fjarstaddir.